Pejzaże

"Turecka noc" rysunek pastel“Turecka noc” rysunek pastel

"Oliwny gaj o poranku", malarstwo akryl“Oliwny gaj o poranku”, malarstwo akryl

"Marina w Porto", rysunek pastel“Marina w Porto”, rysunek pastel

"Skały w Porto", rysunek pastel“Skały w Porto”, rysunek pastel

"Barwy Korsyki", rysunek pastel“Barwy Korsyki”, rysunek pastel

"Ranek w Prowansji", rysunek pastel“Ranek w Prowansji”, rysunek pastel

"Nadmorskie skały w Porto", malarstwo akryl “Nadmorskie skały w Porto”, malarstwo akryl

"Grusza na miedzy", rysunek pastel“Grusza na miedzy”, rysunek pastel